LO HẠI NGƯỜI LẠI HẠI MÌNH

“Người trọn vẹn” là người không đào hố bẫy người khác, trái lại hướng dẫn người khác đi trong đường lối thánh khiết. “Người trọn vẹn” cũng là người không sa vào hố của kẻ ác, không rơi vào bẫy của kẻ quyến rũ. Cả hai đều được hưởng phước lành Chúa ban. Tháng Chín 29, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


LỜI CẦU NGUYỆN ĐÁNG GỚM GHIẾC

Tháng Chín 28, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TÌNH NGƯỜI TRƯỚC, TÍNH LÃI SAU

Tháng Chín 27, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TÁC HẠI CỦA BẠN XẤU

Tháng Chín 26, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


CHỌN NGHÈO MÀ NGAY HAY GIÀU MÀ GIAN?

Tháng Chín 25, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


ĐỪNG NHƯ TRẺ CON KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN

Tháng Chín 24, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


NÊN ĐỒNG HỘI ĐỒNG THUYỀN VỚI AI?

Tháng Chín 23, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


LÀM ƠN MƯA MÓC HAY GÂY BÃO LỤT?

Tháng Chín 21, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


ĐẤT NƯỚC BỀN VỮNG NHỜ LÃNH ĐẠO TỐT

Tháng Chín 21, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


AI CAN TRƯỜNG DŨNG MÃNH?

Tháng Chín 20, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


ĐƯỢC ẤM NO ĐỂ GIÚP NGƯỜI KHÁC NO ẤM

Tháng Chín 19, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com