Facebook   Twitter   
      

Người lãnh đạo phải có khải tượng

Khải tượng bao gồm hai điều: Chúng ta phải nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời có thể làm và những gì Đức Chúa Trời muốn làm.

 

 

Glenn Johnson đã nói trong cuốn Lãnh Đạo Đem Lại Gây Dựng rằng: “Có khải tượng mà không có nhiệm vụ là người hay mơ mộng. Có nhiệm vụ mà không có khải tượng là người làm việc vất vả cực nhọc. Nhưng có khải tượng kèm theo với nhiệm vụ bạn sẽ là người lãnh đạo”.


Vậy khải tượng là gì? Đó là khả năng hình dung những điều mới mẻ. Khải tượng bao gồm hai điều: Chúng ta phải nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời có thể làm và những gì Đức Chúa Trời muốn làm. Chúng ta cũng có thể định nghĩa khải tượng là một hình ảnh tương lai mà Đức Chúa Trời ban cho bạn là người lãnh đạo của Ngài.

1. Một Hình Ảnh Trong Trí.

- Những điều mà sự việc có thể xảy ra trong tương lai mà chưa xảy ra trong hiện tại.
- Một bức tranh mà chỉ một mình bạn sở hữu và sau nầy bạn có thể chia sẻ nó với người khác nếu bạn ao ước khải tượng này trở thành sự thật.

2. Một Tương Lai Tốt Hơn
- Khải tượng là nhắm về tương lai, là nhìn về phía trước
- Khải tượng là tạo nên một tương lai tốt hơn.

3Được Đức Chúa Trời Ban Cho
- Người lãnh đạo có khải tượng nhận lấy chức vụ và sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời để làm cho khải tượng đó được hoàn thành.
- Tất cả những khải tượng cho chức vụ đều làm vinh hiển Danh Chúa.

4Một Người Lãnh Đạo Được Lựa Chọn

- Ai là người Lãnh Đạo thật đều có khải tượng
- Đức Chúa Trời đã ban ơn cho một số người đặc biệt để phục vụ Ngài trong cương vị lãnh đạo. Chính qua các lãnh đạo mà Ngài tin cậy và ủy thác những ân tứ quý báu.

- Lãnh đạo là người biết làm gì với khải tượng của mình, và mỗi khải tượng Chúa ban cho đều phù hợp với hoàn cảnh và trường hợp của người đó.

Lãnh Đạo nào tìm kiếm Chúa để có khải tượng cho chức vụ của mình là một của báu của Hội Thánh. Hội Thánh sẽ đạt được những điều lớn lao, vì chính Chúa là Đấng hành động qua các lãnh đạo. “Cầu nguyện không phải là kéo Chúa về phía ý muốn của tôi, nhưng là kết hợp ý tôi với ý chỉ của Chúa” (E.Staley Jones)

 

9 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHẢI TƯỢNG

 

  1. Khải Tượng Là Một Sự Khích Lệ Thú Vị. Khi bạn có một khải tượng cho chức vụ của bạn, bạn sẽ rất thú vị với sự thách thức phía trước. Khải tượng là lý do để chúng ta tồn tại. Khải tượng cho chúng ta mục đích . “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Jesus Christ (Phi-líp 3:14)”

  2. Khải Tượng Là Thay Đổi Phương Hướng. Khải tượng vui mừng trong sự thay đổi. Sự tăng tưởng là lành mạnh. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta khải tượng để chúng ta ở trong tình trạng cũ “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3)

  3. Khải Tượng Là Một Thách Thức. Khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho chức vụ của bạn sẽ căng bạn ra – sẽ khiến bạn phải tin cậy Chúa hơn bao giờ hết. Đó là một sự biến động cả đời, sự thay đổi tận gốc rễ, và bạn sẽ đạt được những điều bạn không thể ngờ! “Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (IICor 4:18)

  4. Khải Tượng Là Sự Ban Quyền Năng. Khải tượng làm cho chúng ta đầy sức mạnh khi biết mình sống có ý nghĩa và sống có mục đích. Khải tượng giúp chúng ta được mạnh mẽ để phục vụ Chúa và con người một cách có kết quả “Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn.” (Giăng 15:16).

  5. Khải Tượng Là Kế Hoạch Lâu Dài. Khải tượng không thể là điều gì đó mà bạn đạt được trong chốc lát, nó đòi hỏi nhiều năm đeo đuổi tích cực…có thể bạn chết mà khải tượng chưa hoàn tất. “…Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất…Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ…”(Hê-bơ-rơ 11:11-16)

  6. Khải Tượng Là Sự Riêng Tư. Chúa của chúng ta là Chúa của mỗi cá nhân. Khải tượng của Ngài là dành riêng cho bạn trong hoàn cảnh của bạn và nó được soạn thảo theo khả năng của bạn và theo mục đích của bạn trong cuộc đời. “Bởi đức tin Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.” (Hê-bơ-rơ 11: 7)

  7. Khải Tượng Là Điều Chi Tiết. Đó là sự hướng dẫn chi tiết và kết quả rõ ràng cụ thể.Khải tượng Chúa ban cho Nê-hê-mi rất chi tiết và cụ thể đồng thời Ngài cũng hướng dẫn ông một cách chi tiết về cách đạt được những khải tượng đó.

  8.  Khải Tượng Là Hướng Về Con Người. Đức Chúa Trời rất yêu thương con người vì vậy Khải tượng của Ngài dành cho bạn là nhắm vào việc làm thế nào để bạn thay đổi con người. Chúa đã phán với Phao-lô: “Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa…Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy” (Công-vụ 23:5, 11)

  9. Khải Tượng Phơi Bày Một Tương Lai Đầy Hứa Hẹn. Người ta vẫn muốn thay đổi tương lai trên thế giới này để nó trở nên có ý nghĩa và đem lại giá trị lâu bền. Khải tượng sẽ thực hiện được điều đó “Đức-Giê-hô-va phán cùng Ap-ra-ham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây: Vì cả xứ nào mà ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời” (Sáng-thế-ký 13:14-15).

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT KHẢI TƯỢNG ĐẾN TỪ CHÚA?

 

Nghiên Cứu Lời Chúa

Hãy xem Lời của Đức Chúa Trời là Thánh. Trong Lời Chúa chúng ta sẽ học biết công việc và ý chỉ của Ngài. Chúng ta hãy nghiên cứu cuộc đời của những con ngừơi được Chúa sử dụng như Áp-ra-ham; Môi-se; Giô-suê; Đa-vít, Nê-hê-mi, Ê-xơ-ra…Cuộc đời của họ gắn liền với việc nhận biết ý chỉ của Ngài (Sáng -thế-ký 12:1; Xuất-ê-díp-tô-ký 33:17; Ê-xơ-ra 7:10…)

 

Hãy Làm mạnh Mẽ Đời Sống Cầu Nguyện của Bạn

Cầu nguyện là yếu tố không thể thiếu trong tiến trình này – là lúc chúng ta thưa với Chúa hãy phán với chúng ta. Hãy yên tịnh và nhạy bén để nghe tiếng Ngài. Chúa sẽ phán khi chúng ta tích cực và sẵn sàng lắng nghe tiếng Ngài. Hãy để Ngài dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta (Xuất-ê-díp-tô-ký 33:11; ISử-ký 4:10; Nê-hê-mi 1:11..)

 

Hãy Tập Tành Sự Kiêng Ăn

Những nhân vật có khải tượng trong Kinh Thánh đều có những kỳ kiêng ăn đến từ Chúa (Môi-se trong Xuất 24:12, 18; Đa-vít trong IISa-mu-ên 7:8-9; Ê-xơ-ra trong Ê-xơ-ra 8:23…). Điều quan trọng là chúng ta phải đeo đuổi Ngài một cách kiên trì.

 

(Thông Reo)

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email