Facebook   Twitter   
      

TỔ CHỨC TỐT ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC (3)

Chúa đặt câu hỏi: “Ai là người quản gia ngay thật và khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện, phát lương phạn cho họ?” (Câu 42) 

Ai là quản gia? Là những người tin Chúa? Là những người đi theo Chúa làm môn đệ của Chúa? Là những người lãnh đạo thuộc linh? Hay là ai? Nhìn vào hình dưới đây, bạn xét xem:

- Bạn đang ở trong nhóm người nào:

+ Tin đồ   + Tín đồ       + Môn đồ      + Sứ đồ

- Ai là người quản gia của Chúa?

 

 

Dù bạn là tín đồ, môn đồ hay sứ đồ, bạn cần xác định rằng: tôi phải tổ chức đời sống Cơ Đốc của tôi vì tôi là quản gia của Đức Chúa Trời. Ở đây không có chuyện muốn hoặc không muốn làm quản gia. Vì ai cũng là quản gia nhưng có người ý thức, người không ý thức, có người coi trọng, người khác lại xem thường.

Bạn cần ý thức rằng bạn sống không phải là sống cho bạn, theo ý bạn nhưng phải sống theo ý của Chúa là Chủ của bạn. 1Cô-rinh-tô 6:19-20: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Ông Phao-lô nói rằng “anh em chẳng thuộc về chính mình” nghĩa là bạn không còn là của riêng bạn nữa, bạn thuộc về Đức Chúa Trời vì Ngài đã chuộc anh em bằng giá cao rồi.

Người tin Chúa có thể tổ chức đời sống theo hai mô hình:

  • Mô hình “tôi không còn là riêng tôi nữa” và
  • Mô hình “tôi là của tôi”.

Nếu bạn tổ chức đời sống theo mô hình “tôi không còn là riêng tôi” nghĩa là bạn nhận mình là người quản gia của Chúa, còn nếu bạn theo mô hình “tôi là của tôi” thì bạn cho rằng đời tôi tôi lo, tôi là chủ của đời tôi.

(Còn tiếp)

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email