Facebook   Twitter   
      

LOẠI BỎ NHỮNG Ý NGHĨ NÀO?

 

Sau khi khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp sống trong tinh thần hiệp ý một, lạc quan, vui mừng trong Chúa, sau khi cho các tín hữu biết sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế (Phi-líp 4:7), sứ đồ Phao-lô kết thúc vấn đề với lời khuyên: Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. (Phi-líp 4:8)

Chân thật tức là chân thành và thành thật, không giả dối nên đáng tin. Đáng tôn tức là đáng tôn trọng, cao thượng nên có giá trị về phương diện đạo đức. Công bình hàm ý công chính trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Thanh sạch hay trong sạch là đặc điểm của người có đạo đức trọn lành (trọn vẹn và ngay thẳng). Đáng yêu chuộng hàm ý đáng khâm phục, đáng noi theo. Có tiếng tốt chỉ về nhười có uy tín. Nhân đức biểu thị sự cao đẹp, xuất sắc về đạo đức. Đáng khen là xứng đáng được đề cao.

-Lời khuyên: Hãy suy nghiệm, hãy tập trung tâm trí vào, phải nghĩ đến… những điều tích cực nhắc và loại bỏ thái độ tiêu cực trong cuộc sống. Chúng ta thường sống với thái độ sai lầm đối với chính mình lẫn đối với người xung quanh. Chúng ta tự hại khi cho rằng chúng ta không tốt còn người ta cũng không tốt. Chúng ta tự ti khi cho rằng chúng ta không tốt còn người ta thì tốt. Chúng ta tự tôn khi cho rằng chúng ta tốt còn người ta không tốt.

Cũng vậy, khi đối diện với công tác, chúng ta bi quan về chính mình và cũng bi quan về người khác và nói rằng chúng ta không làm được, người khác cũng không làm được. Hoặc bi quan về mình nhưng lại lạc quan về người khác nên nói rằng chúng ta không làm được, còn người khác làm được. Cũng có thể chúng ta lạc quan về mình nhưng lại bi quan về người khác nên nói rằng chúng ta làm được còn người khác không thể làm được.

-Lời khuyên: Hãy suy nghiệm, hãy tập trung tâm trí vào, phải nghĩ đến… những điều tích cực nhắc nhở rằng chúng ta không tự thân hướng đến những suy nghĩ tích cực. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. (Phi-líp 4:7) Để có những suy nghĩ tích cực trong đời sống Cơ Đốc, chúng ta cần sự bình an của Đức Chúa Trời.

-Lời khuyên: Hãy suy nghiệm, hãy tập trung tâm trí vào, phải nghĩ đến… những điều tích cực nhắc nhở chúng ta rằng dù lòng và ý tưởng của chúng ta được Chúa bảo vệ và giữ gìn, nhưng nếu chúng ta không tập trung tâm trí vào những điều tích cực thì những điều tiêu cực sẽ thắng thế và hủy hoại chúng ta.

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email